Mikrobiell påväxt – ett förstadie till bekymmer

När man säger mikrobiell påväxt menar man att det är en god miljö för mikroorganismer och att sådana växer på platsen. En mikroorganism är en organism som inte syns för blotta ögat. Trots att gränserna är vaga kan man säga att bakterier, ärkebakterier, en del protozoer, en del djur och växter hör hit samt mögel. Virus kan stundtals inkorrekt omnämnas som mikroorganism, emedan ett virus inte räknas som levande utanför en värdcell.

Man kan förenklat hävda att mikrobiell påväxt är förstadiet till allvarligare problem med synbar mögel och liknande. Vanligaste orsaken till mikrobiell påväxt är fukt. Ett hus som är fuktskadat kommer så småningom att bli angripet av mikrobiell påväxt samt mögel. Det är framför allt möglet som syns då de bildar stora kolonier. Mikroberna producerar ämnen som bidrar till dålig lukt. Man kan jämföra med att låta en vas med blommor i vatten stå en längre tid; vattnet kommer snart att stinka p.g.a. tillväxten bakterier.

Om man misstänker att man har fått bekymmer med mögel alternativt annan mikrobiell påväxt ska man inte vänta utan ta itu med det direkt eftersom det bara kommer att bli värre. Det är därtill hälsovådligt att bo i hus som är mögelskadat då det kan resultera i symptom så som luftvägsbesvär. Nyligen har studier även visat att mögel också påverkar nattsömnen eftersom att man får bekymmer med luftvägarna och andningen.

Om man är osäker över var möglet finns kan man ta hjälp av en så kallad mögelhund. Det är en specialtränad hund som nyttjar sitt briljanta luktsinne för att upptäcka just mögel. Det bästa sättet att behandla mögel är att helt enkelt avverka samt ersätta det angripna materialet med nytt och fräscht som sedan skyddas med Tvärstopp. Ifall det inte är genomförbart kan man rengöra ytorna med Fulstopp mögeldödande medel.

Man kan dessutom använda sig av en annan metod av mögelsanering, nämligen fogging. Det innebär att man hettar upp det mikrobdödande medlet så att det förångas och därmed kan täcka mer otillgängliga utrymmen. Det är inte att rekommendera att man vistas i ett rum som utsätts för fogging då det ofta är giftiga preparat som förångas.

När man har genomfört en sanering av mögel är det betydelsefullt att fixa de besvär som leder till mikrobiell påväxt. Då fukt, som tidigare omnämnt, är den absolut vanligaste orsaken gäller det att ordna ventilation och isolering om det gäller källare, vindar eller husgrunder, där det är typiskt med fukt. Också dränering är bra att titta över om man har besvär med fukt i grunden. Det kan dessutom hjälpa ifall temperaturen höjs i samband med bättre ventilation.

En annan vanlig tillväxtplats för mögel samt andra mikrober är i badrum och det kan te sig så illa att det tillväxer innanför kaklet, varpå man måste avlägsna det innan man kommer till källan. För att undfly mögeltillväxt i badrummet är det viktigt att fogarna är ordentligt täta samt att man har en bra ventilation, samt att man håller fräscht i alla skrymslen och vrår där mögel annars fort kan hitta ett fotfäste. Mer data här

En torr och ren omgivning är en ogynnsam miljö för mikrobiell påväxt.