Vad ska man ha i åtanke inför saneringen?

Att sanera mögel alternativt annan mikrobiell påväxt kan utföras på ett flertal olika sätt. Vilket sätt man väljer ska helst grunda sig på hur långtgående angreppet är, vad det är för material som är angripet och hur allvarliga symptom man får av möglet.

Mögel är en svamp som växer i trådar, så kallade hyfer vilka bildar ett nätverk som heter mycel. Detta gör att möglet kan växa in i porösa material, så som betong samt trä och då blir oerhört svåra att få död på.

Mögelsvamp trivs där det finns fukt samt organiskt material att livnära sig på. Mögel kan ge ifrån sig sporer samt mykotoxiner, beroende på vilken mögeltyp påverkar dessa sporer och mykotoxiner oss annorlunda mycket. Typiska symptom som man kan få av mögel är sömnighet, huvudvärk, hosta, snuva och upprepade förkylningar.

Fukt och mögel är ett problem som inte ska tillåtas i något hem, utan ska ordnas så snart det upptäcks. Illa lukt är ett vanligt tecken på mögel – det luktar unket samt instängt. Denna lukt biter sig ofta fast i kläder och inredning och kan bli svår att få bort fastän man tvättar kläderna upprepade gånger.

Mögel kan gro i badrum, trots att kakel är en slät och i vanliga fall ogästvänlig plats för svamp. Det beror på hudavlagringar och tvålrester som samlas där när man duschar och badar. I kombination med ett undermåligt ventilationssystem så blir det ett smörgåsbord av läckerheter för möglet.

I ett sådant utrymme, där man har att göra med släta ytor så räcker det vanligtvis med att man städar noggrant. För att bli kvitt med möglet kan man nyttja vanligt diskmedel samt avsluta med ättika alternativt vittvinsvinäger. Undvik klorin med tanke på att det inte alls är gynnsammare mot möglet än ovanstående medel, men å andra sidan är mycket sämre för naturen!

Se även jämt över ventilationen vid en mögelsanering, eftersom den är oerhört viktigt att fukten inte blir stående i ett utrymme med tanke på att det är en förutsättning därför att mögel och övrig mikrobiell påväxt ska kunna tillväxa.

Vid mer långtgående angrepp så bör man klarlägga hur utbrett det är. Man kan då ta assistans av en så kallad mögelhund, vilket är en specialtränad hund som kan uppfatta mögellukt. Dessa används av mögeltekniker som en del av undersökningen.

Vid fall där möglet växer över otillgängliga platser eller där ett avgränsat utrymme är utsatt så kan man använda så kallad fogging. Det innebär att man, med assistans av en speciell foggingmaskin hettar upp mögeldödande medel varpå det förångas. Denna ånga av mögeldödade medel har lättare att ta sig in på svårtillgängliga ställen. Länk till mer detaljer

Det är angeläget att man inte uppehåller sig i rummet samtidigt som fogging sker, samt att man vädrar ut noga efteråt eftersom medlen man använder kan vara hälsovådliga. Ofta kombinerar man denna teknik med installerande av en antingen tillfällig eller bestående avfuktare om det rör sig om mögel i exempelvis källare, vind alternativt andra platser som inte ventileras tillräckligt. Varken fogging alternativt vanlig tvätt tar bort sporer alternativt mykotoxiner.

Om mögelangreppet (i ett bostadshus) anses vara så kraftigt att man inte kan bo där så kan man få ekonomiska bidrag för att utföra en totalsanering, vilket i praktiken innebär att man tar bort allt det angripna materialet. Att sanera på detta sätt är omständigt och dyrt men ger i särklass det ultimata skyddet eftersom man får bort både möglet, sporerna och mykotoxinerna. Efter saneringen skyddar man samtliga ytor med Tvärstopp.