Vanliga besvär med krypgrund

En krypgrund avser den variant av husgrund som inte räknas som källare men som innebär en ventilerad eller oventilerad ficka mellan bjälklaget och markytan. Detta medför att huset isoleras framförallt från kyla. Det finns dock en hel del vanligt förekommande besvär med just krypgrunder som främst kommer ifrån genom fuktskador.

Sommarkondens är en vanlig orsak till fuktskador, speciellt under sensommaren och början av hösten när lufttemperatur och -fuktighet är som maximal. Eftersom krypgrunden har en lägre temperatur än omgivningen kommer den fuktiga luften att kondenseras och kan då ge upphov till fuktskador.

En annan orsak till fuktskador är byggrelaterade sådana, nämligen fukt som ansamlas vid själva bygget av krypgrunden på grund av t.e.x. fukt i byggnadsmaterial alternativt p.g.a. nederbörd vid uppförandet. Fukten blir då kvar i krypgrunden redan från byggnadstillfället. För att undfly detta är det betydelsefullt att man omedelbart tar undan allt organiskt material, så som jord, sågspån och annat byggskräp som förekommer på byggarbetsplatsen.

Även översvämningar kan ge upphov till mögel- och fuktskador i en krypgrund och därmed i ett helt hus. Grundvattennivån kan bli så hög att den tränger upp och in i krypgrunden vid höga vattennivåer. Är krypgrunden byggd så att grundens utsida står lägre än själva krypgrunden och/eller dräneringen är inkorrekt byggd så kan det leda till att ytvatten rinner in i husgrunden. Detta ska man även tänka på om huset är byggt på berg därför att det kan samlas vatten i gropar och fickor i berget vilket kan leda till ovannämnda besvär. Mer tips: På den här sajten

Oavsett vilken fuktskada så är utgången tämligen lik – nämligen röta, växten av mögel och spridningen av mikrobiella påväxter vilka inte enbart kan vara direkt ohälsosamma för människor utan också skadar bland annat virket i bjälklaget. Mögel ger ifrån sig mögelsporer och mögelgift, så kallade mykotoxiner vilka bägge lätt tar sig in till områden där människor vistas och kan ge upphov till en rad olika symptom. Det är dessutom betydelsefullt att ta i övervägande att dessa ämnen kan vara luktfria eller behövs i sådan föga kvantitet för att ge upphov till bekymmer att det inte luktar!

Fuktskador i krypgrunden kan dessutom ge upphov till spridning av dålig lukt vilken efter en tid kommer att sätta sig i bjälklag och vidare upp i husets interiör. Också efter man har åtgärdat fuktskadeproblem och mögelsanerat i både hus samt krypgrund kan illa lukt hålla sig kvar. Luktsanering kan genomföras med luftrenare eller ozonbehandling. Annars gäller tvätt av kläder, storrengöring av husets interiör, ommålning och så vidare. Efterhand kommer lukten då även att försvinna helt.

Förebygga är bästa metoden, att behandla krypgrunden med Tvärstopp ger ett extra skydd. För att fixa fuktrelaterade besvär måste man tränga undan fukten. Detta görs lämpligast genom att avfukta grunden med hjälp av termisk och/eller mekanisk avfuktning i kombination med att installera ångspärr mot markytan och isolering av själva grunden för att förebygga ytterligare fuktskador.

Ifall man har fått mögelangrepp kommer processen bli mer komplicerad än att endast avfukta krypgrunden. Det absolut säkraste sättet att få bort mögel är att fullkomligt ta bort och ersätta skadat material. Ifall man inte vill eller kan utföra detta så fungerar det dessutom att tvätta angripna områden med hjälp av fotokatalytisk rening, fogging eller helt enkelt med Fulstopp. Denna metod dödar svampen men risken finns att det finns kvar mykotoxiner i en krypgrund.