Dags för sanering när möglet angriper

<img src=https://chartpolski.se/ryggsprutor-banner-300×250-20b.gif

Att sanera mögel kan medföra allt från att göra rent en yta av kakel med hjälp av Fulstopp till att praktiskt taget röja ut en komplett inredning, byta ut takstolar samt gräva en ny källare. Vad som avgör saneringens omfattning är hur grundligt och utbrett möglet är.

Svamp växer i två varianter, antingen som jäst eller som mögel. Jäst är då varje cell är en egen individ. Mögel å andra sidan är en påtaglig mängd svampceller som bildar en tråd vilka kallas hyf. Många sådana hyfer bildar sedan ett nätverk som kallas mycel. Dessa kan växa invasivt och etablerar sig bra i porösa material, så som betong samt trä.

Mögel tycker om att växa där det förekommer fukt, så mestadels har man inte enbart problem med mögelangrepp utan också med fuktskador när man börjar undersöka om det är läge för mögelsanering. Mögel trivs att växa på organiska material, så som trä, jord och smuts i exempelvis badrum. Gamla matrester har nog samtliga någon varit med om att hitta, övertäckt med ett ludet lager mögel – det är det lätt att kasta bort, men hur gör man om det är innanför den kaklade badrumsväggen?

Mögel går även hand i hand med dålig lukt – mögeldoften är en särskild lukt som man känner igen när man en gång känt det. Lättast kan man beskriva den som att det luktar gammalt och unket. När man känner mögellukt så är det vanligtvis redan ett manifesterat mögelangrepp som man har att göra med. I synnerhet i sitt eget hus är det svårt att känna små doftförändringar – efter några minuter i ett mögeldoftande hus har näsan vant sig.

För att klarlägga exakt var man har mögel kan man ta hjälp av en mögeltekniker som har en specialtränad mögelhund. Dessa hundar har lärt sig markera mot var mögeldoften är som starkast och krafsar då på väggen. Det kan vara en bra idé om man anar att det finns mögel och inte är säker på var.

Vid små angrepp på släta, oorganiska ytor, så som kakel är det lättare att bli kvitt med möglet. Svampar kan inte gro över fräscht kakel, utan kräver smuts, så som tvålrester och hudavlagringar som förekommer i samtliga badrum. Man behöver inte mycket material för att motverka möglet på sådana ytor – typiskt diskmedel att borsta med, och avsluta med ättika alternativt vittvinsvinäger för att inte få tillbaka möglet på ett tag.

Kom ihåg att det jämt finns en anledning till varför möglet växer, och det stavas i nästan samtliga fall fukt. Det är betydelsefullt att kontrollera lufttillförsel och inte låta fukt bli stående.

Vid lite mer omfattande angrepp kan man välja att använda fogging. Det är en apparat som värmer upp mögeldödande medel varpå det förångas och släpps ut i utrymmet. De små dropparna kan då tränga in på svåråtkomliga platser. Foggingmaskin uppföljs helst med avfuktare och det finns ett flertal firmor runt om i landet som håller på med det. Klicka Nu för mer detaljer

I riktigt svårt angripna hus finns ingenting att uträtta än att byta ut det angripna materialet. Det kan vara mycket omfattande samt dyrt. Är angreppet så utbrett att man inte kan bo alternativt vistas i huset innan det ordnas så kan man ansöka om statlig finansiell hjälp. Det positiva med att sanera mögel på detta sätt är att man helt blir av med svampen samt dess sporer och mykotoxiner.

Vad ska man ha i åtanke inför saneringen?

Att sanera mögel alternativt annan mikrobiell påväxt kan utföras på ett flertal olika sätt. Vilket sätt man väljer ska helst grunda sig på hur långtgående angreppet är, vad det är för material som är angripet och hur allvarliga symptom man får av möglet.

Mögel är en svamp som växer i trådar, så kallade hyfer vilka bildar ett nätverk som heter mycel. Detta gör att möglet kan växa in i porösa material, så som betong samt trä och då blir oerhört svåra att få död på.

Mögelsvamp trivs där det finns fukt samt organiskt material att livnära sig på. Mögel kan ge ifrån sig sporer samt mykotoxiner, beroende på vilken mögeltyp påverkar dessa sporer och mykotoxiner oss annorlunda mycket. Typiska symptom som man kan få av mögel är sömnighet, huvudvärk, hosta, snuva och upprepade förkylningar.

Fukt och mögel är ett problem som inte ska tillåtas i något hem, utan ska ordnas så snart det upptäcks. Illa lukt är ett vanligt tecken på mögel – det luktar unket samt instängt. Denna lukt biter sig ofta fast i kläder och inredning och kan bli svår att få bort fastän man tvättar kläderna upprepade gånger.

Mögel kan gro i badrum, trots att kakel är en slät och i vanliga fall ogästvänlig plats för svamp. Det beror på hudavlagringar och tvålrester som samlas där när man duschar och badar. I kombination med ett undermåligt ventilationssystem så blir det ett smörgåsbord av läckerheter för möglet.

I ett sådant utrymme, där man har att göra med släta ytor så räcker det vanligtvis med att man städar noggrant. För att bli kvitt med möglet kan man nyttja vanligt diskmedel samt avsluta med ättika alternativt vittvinsvinäger. Undvik klorin med tanke på att det inte alls är gynnsammare mot möglet än ovanstående medel, men å andra sidan är mycket sämre för naturen!

Se även jämt över ventilationen vid en mögelsanering, eftersom den är oerhört viktigt att fukten inte blir stående i ett utrymme med tanke på att det är en förutsättning därför att mögel och övrig mikrobiell påväxt ska kunna tillväxa.

Vid mer långtgående angrepp så bör man klarlägga hur utbrett det är. Man kan då ta assistans av en så kallad mögelhund, vilket är en specialtränad hund som kan uppfatta mögellukt. Dessa används av mögeltekniker som en del av undersökningen.

Vid fall där möglet växer över otillgängliga platser eller där ett avgränsat utrymme är utsatt så kan man använda så kallad fogging. Det innebär att man, med assistans av en speciell foggingmaskin hettar upp mögeldödande medel varpå det förångas. Denna ånga av mögeldödade medel har lättare att ta sig in på svårtillgängliga ställen. Länk till mer detaljer

Det är angeläget att man inte uppehåller sig i rummet samtidigt som fogging sker, samt att man vädrar ut noga efteråt eftersom medlen man använder kan vara hälsovådliga. Ofta kombinerar man denna teknik med installerande av en antingen tillfällig eller bestående avfuktare om det rör sig om mögel i exempelvis källare, vind alternativt andra platser som inte ventileras tillräckligt. Varken fogging alternativt vanlig tvätt tar bort sporer alternativt mykotoxiner.

Om mögelangreppet (i ett bostadshus) anses vara så kraftigt att man inte kan bo där så kan man få ekonomiska bidrag för att utföra en totalsanering, vilket i praktiken innebär att man tar bort allt det angripna materialet. Att sanera på detta sätt är omständigt och dyrt men ger i särklass det ultimata skyddet eftersom man får bort både möglet, sporerna och mykotoxinerna. Efter saneringen skyddar man samtliga ytor med Tvärstopp.

Att sanera mögel

Att sanera sitt hus från mögel får många att avskräckas och associera med stora kostnader. Det behöver inte vara så dramatiskt att uträtta en mögelsanering, och om man är ute i god tid och åstadkommer ett noga jobb, så behöver det aldrig bli så farligt. Ännu bättre är att motverka med Tvärstopp eller Fulstopp och undgå få mögel att sanera.

Mögel trivs bra där det finns mycket fukt. En fuktskada följs därför vanligtvis av mögelangrepp ifall man inte åtgärdar problemet och ser till så att fukten går bort. Mögel är svampar som växer i trådar som bildar nätverk, så kallade hyfer samt mycel. Somliga mögelsorter kan avge sporer och mykotoxiner, vilka kan ge symptom hos människor.

Vanliga symptom kan bestå av trötthet, huvudvärk, upprepade förkylningar, snuva och hosta. Vanligtvis kommer sådana symptom smygande och det är inte jämt man förstår att det beror på just mögel. Ett sent tecken på mögel är en för mögel egenartad dålig stank – det luktar unket och gammalt.

Mögel kräver, bortsett från fukt, något att växa på. Det ska helst vara av organiska material, så som trä och jord, men det kan även börja växa mögel på kakel i badrummet. Då växer möglet i fogarna och livnär sig på tvålrester och hudflagor som förekommer i just badrum. Mögel i badrummet ter sig vanligtvis som svarta små prickar, så kallat svartmögel.

Dessa små prickar kan man relativt lätt bli av med genom att rengöra kaklet noga med diskmedel och vatten. Se till så att möglet skrubbas bort ordentligt. Fullborda jobbet genom att torka av med ättika alternativt vittvinsvinäger för att hålla möglet borta. Tyvärr lämnar svartmögel kvar missfärgningar, främst i fogarna, varpå det ändå kan se tråkigt ut, men själva mögelsvampen dör och går bort av denna behandling.

Det är jämt viktigt att se över lufttillförsel i samband med att man har fått mögelangrepp som inte enkelt kan förklaras av exempelvis gamla matrester eller vattenläckor. Ifall ventilationen är dålig stannar fukten längre i ett utrymme, vilket gör det gynnsammare för mögel att växa till just där.

Om möglet växer på ett mer utbrett sätt och inte så enkelt kan tas bort som på släta ytor, så kan man ha nytta av foggingmetod. Denna metod går ut på att man värmer upp mögeldödande medel så att det förångas. Ångan gör så att medlet lättare kan tränga in i material och tillintetgöra svampen helt och hållet.

Det är viktigt när man foggar att man inte vistas i samma rum som maskinen utan att det är noga avgränsat till utrymmet som saneras. Efter foggning bör man vädra ut noggrant innan man vistas i rummet under längre tid. Det kan vara en fördel att efter foggning sätta in en avfuktare i utrymmen så som källare, där det kan vara svårt att göra något åt ventilationen. Vill ni veta mer Klicka Här

Vid rejäla mögelangrepp, där man inte kan vistas i huset innan det har åtgärdats så hjälper inte fogging som mögelsanering. Man måste då ta till mer drastiska ingrepp, nämligen att riva ut allt det mögelangripna materialet som finns och byta ut det. Angrepp som är så allvarliga har vanligtvis pågått under en längre tid. Fördelen med ett sådant komplett vis att sanera mögel är att man får undan även mykotoxiner samt sporer, något som annars kan stanna kvar länge efter en sanering.